การตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2566

|

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม