การประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ โดย สนง.ปปท.

|