การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

|

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.ท่าข้าม รวมทั้งพิจารณาข้อราชการที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม