การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566

|

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.ท่าข้าม โดยมีมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เป็นเอกฉันท์ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม