การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

|

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาข้อราชการสำคัญ ได้แก่ 1. การยินยอมทำกิจกรรมนอกเขตร่วมกับ อบจ. (การทิ้งขยะมูลฝอย) และ 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ และการรับโอนทรัพย์สินฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม