การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567

|

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อพิจารณาข้อราชการสำคัญ ได้แก่ 1.การพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนงบประมาณ และ 3. การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2568 และข้อราชการอื่น ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม