การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

|

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ของ อบต.ท่าข้าม และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมทั้งพิจารณาข้อราชการที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ท่าข้าม