การปรับปรุงสถานที่พักอาศัย (ห้องน้ำ) ตามโครงการสิงห์สร้างสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม โดย นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม ดำเนินการปรับปรุงสถานที่พักอาศัย (ห้องน้ำ) ตามโครงการสิงห์สร้างสุขฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลท่าข้าม