การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” ประจำปีงบประมาณ 2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการท่าข้ามร่วมใจ เฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” ประจำปีงบประมาณ 2565