การรายงานผลการดำเนินตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้รวบรวมผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ