กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลท่าข้าม ในรูปแบบออนไลน์

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การขายผลิตภัณฑ์ของชุมชนตำบลท่าข้าม ในรูปแบบออนไลน์เพื่อยกระดับการพัฒนาตราสินค้าของชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม