ขับเคลื่อน Kick Off จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตตำบลท่าข้าม

|

กิจกรรมขับเคลื่อน Kick Off จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม