ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|