คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (การอนุมัติ การอนุญาต)

|