คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรฐานว่าด้วยแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐ (การจัดส่งใบอนุญาตและเอกสารอื่น)

|