จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชในคลองชลประทาน ๑ ซ้าย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าข้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

|