จ้างเหมาจัดทำแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุ โครงการคัดกรองความปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๓๕๖ คน

|