จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน สห ๘๑-๐๐๔๒

|