จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมรถจัดเก็บขยะ หมายเลขทะเบียน สห ๘๐-๙๖๗๔

|