จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

|