จ้างเหมายานพาหนะโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จำนวน ๒ คัน

|