ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

          ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้
          1. แจ้งด้วยตนเองหรือผ่านทางไปรษณีย์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  16150
          2. แจ้งผ่านตู้แสดงความคิดเห็น  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  หมู่ที่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  16150

          3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 036-597069
          4. ทางโทรสาร หมายเลข 036-597069
          5. ผ่าน เว็บไซต์ https://www.thakhamsingburi.go.th
          6. Facebook อบต.ท่าข้าม จ.สิงห์บุรี                                                                                                                                                   

          7. E-mail : saraban_06170303@dla.go.th หรือ saraban@thakhamsingburi.go.th

          ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะซึ่งเป็นมาตรการเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตและกระทำความผิดในกรณีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง