ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๓ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม ในช่วงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗

|