ประกาศสภา อบต.ท่าข้าม การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

|