ประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด

|

               องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์งดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ด้วยในช่วงฤดูแล้งของทุกปี พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศไทยมักประสบปัญหาอัคคีภัยและหมอกควันไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดวิกฤติมลพิษทางอากาศ ทำให้ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน และถือเป็นสาธารณภัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยของประชาชน คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทัศนวิสัยในการคมนาคมทั้งทางบก และทางน้ำ

                ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าข้าม และพื้นที่ใกล้เคียง ลดการเผากำจัด  ขยะมูลฝอยในชุมชน การเผาพื้นที่ทางเกษตรกรรม และการเผาพื้นที่รกร้าง ทั้งนี้อาจหาวิธีการกำจัดโดยวิธีอื่น แทนวิธีการเผากำจัด เช่น การใช้สารย่อยสลาย การไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช การทำปุ๋ยหมัก การทำอาหารสัตว์ การคัดแยกขยะ เป็นต้น

               โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามคู่มือส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง) 

               ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม 

คู่มือส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร