ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการ

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุทราบถึงสิทธิหรือสวัสดิการจากหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565