ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส

|

อบต.ท่าข้ามดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส พื้นที่ หมู่ที่ 2