มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 % ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม

|

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้ามได้ดำเนินการนำมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย โดยกำหนดให้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % และประกาศกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเป็นผู้มีวินัยจราจร และส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 %

          จึงกำหนดมาตรการดังนี้

          1. ผู้ขับขี่และซ้อนท้ายจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เดินทางมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม

         2. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด

        3. กำหนดให้รับ – ส่งบุตรหลาน ตามสถานที่ที่กำหนด