มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉ.3) พ.ศ.2561

|