มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ทั่วไป/วิชาการ) พ.ศ.2561

|