รณรงค์ปลูกจิตสำนึกประชาชนเกี่ยวกับปฏิบัติตามกฎจราจร

|

ประชาสัมพันธ์วินัยจราจร

การรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน อบต.ท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างให้เกิดจิตสำนึกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยให้ความสำคัญกับการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน อันจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน