รายงานผลปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าข้าม พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

|