รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2566 (O17)

|