สรุปภาพรวมการเกิดอุทกภัย ปี พ.ศ.2565

|

สรุปภาพรวมการป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือฟื้นฟู และการสำรวจ การเกิดอุทกภัยในเขตตำบลท่าข้าม โดย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม