ส่งเสริมการเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับประชาชน