แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 – 2569)

|

          อบต.ท่าข้าม ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2567- 2569) จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน