โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าข้าม สังกัด อบต.ท่าข้าม ได้ดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สุพรรณบุรี