โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน และ ชุมชนสะพานหิน เทศบาลเมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี