โครงการวางท่อลอดถนนลาดยางสายโพธิ์ศรี – โพชนไก่ พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปและฝา คสล. หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าข้าม

|