โครงการวางท่อลอดถนนลาดยางสายโพธิ์ศรี – โพชนไก่ พร้อมบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปและฝา คสล.หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม

|