โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2565