แผนปฏิบัติราชการ ด้านการป้องกัน และ ปราบปราม การทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ท่าข้าม (พ.ศ.2566-2570)

อ่านเพิ่มเติม »