ITA

คณะทำงานฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่

อ่านเพิ่มเติม »