NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มอบประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ อบต.ท่าข้าม ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยการไม่แสวงหา รับ และให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ  อันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนงานจริยธรรมของ อบต.ท่าข้าม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการดำเนินงาน ที่เป็นรูปธรรม และมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

          นอกจากนี้ การมอบนโยบายดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวม