การประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยง โดยการตรวจสอบภายในตามแผน ในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.ท่าข้าม โดย หน่วยตรวจสอบภายใน  ระหว่างวันที่ 9 – 20 มกราคม 2566