การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม มอบหมาย นายสุพจน์ ศุภสำราญกิจ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ เข้ารับใบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสิงห์บุรี จากผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่ง อบต.ท่าข้ามได้คะแนนประเมิน 97.40 คะแนน ระดับผ่านดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี