การพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน EIT

|

อบต.ท่าข้าม จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้าน EIT ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามมาตรการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม