กิจกรรมตรวจสอบการยืม และการให้ยืมครุภัณฑ์ฯ

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนินกิจกรรมประเมินความเสี่ยง โดยการตรวจสอบการยืม และการให้ยืมครุภัณฑ์  วัสดุคงทน ของ อบต.ท่าข้าม โดยดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย สภาพความสมบูรณ์ และการเก็บรักษาครุภัณฑ์  วัสดุคงทน ก่อนและหลังการยืม เพื่อป้องกันการทุจริตและป้องกันการสูญหาย” เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566