กิจกรรม แนวปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ (Dos & Don’ts)

|

การประชุมชี้แจง อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่อง  แนวปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ (Dos & Don’ts) สำหรับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม” เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และขับเคลื่อน และเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม