แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม

|